Privaatsuspoliitika

MAVE VARAHALDUSE OÜ ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED

 

Allolevad põhimõtted selgitavad, kuidas kasutab ja kaitseb MAVE Varahalduse OÜ (registrikood 10515633, aadress Pärnu mnt 160, Tallinn 11317; edaspidi nimetatud „Mave“ või “meie”) teie isikuandmeid, mis jõuavad meieni eelkõige teenuste reklaamimise ja pakkumise käigus või muul viisil meiega lepingulistesse suhetesse astumisel või meie veebilehte (www.mave.ee) kasutades.

Mave töötleb isikuandmeid vastutava töötlejana klientidele teenuste osutamiseks, sealhulgas kinnisvara üüripakkumiste tegemiseks, kinnisvara välja üürimiseks, üürilepingute sõlmimiseks ja täitmiseks, haldusteenuste osutamiseks, sh meie poolt hallatavate kinnisasjade videovalve korraldamiseks ning muude sellega seotud teenuste osutamiseks. Lisaks sellele, et tagame vastutava töötlejana isikuandmete töötlemise vastavalt asjakohastele õigusaktidele, hoiame konfidentsiaalsena (arvestades võimalikke kohalduvaid erandeid) ja turvaliselt kõiki muid andmeid, mis meile veebilehe kasutamisega, meie poolt hallatavate kinnisasjade videovalve kaudu või lepinguliste suhete raames teatavaks tehakse.

Jätame endale õiguse Tingimuste muutmiseks ja uuendamiseks, ilma sellest ette teatamata, et kindlustada tingimuste vastavus meie tegelikele vajadustele ja eelistustele ning nende vastavus õigusaktidele ja kehtivatele tavadele

 1. ISIKUANDMETE KOOSSEIS JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

Tingimustes sätestatud eesmärkide saavutamiseks töötleme osa või kõiki järgnevatest isikuandmetest, seejuures on täpne töödeldavate isikuandmete koosseis iga juhtumi puhul erinev, kuid lähtume alati põhimõttest, et töötleme isikuandmeid nii vähe kui eesmärgi saavutamiseks vajalik:

 • Klientide ja potentsiaalsete klientidega suhtlemise käigus meile avaldatud isikuandmeid (sh nt juriidiliste isikutega seotud füüsiliste isikute, näiteks esindajate, kontaktisikute, teatud töötajate jne ja füüsiliste isikute nimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress) töötleme eelkõige kliendisuhete loomise ja hoidmise eesmärgil. Meil on õigustatud huvi vastata päringutele, tagada klientide rahulolu ja pakkuda enda teenuseid. Lisaks töötleme selliseid andmeid oma lepinguliste kohustuste täitmise ja õiguste kaitsmise eesmärgil.
 • Eeltoodud eesmärkidel võime töödelda teie isikuandmeid mh juhul, kui olete oma isikuandmed meile avaldanud meie veebilehel oleva kontaktivõtmise ankeedi kaudu või suheldes meiega e-kirja teel. Nt kui olete meilt küsinud teavet konkreetse objekti kohta või hinnapakkumist – et saaksime teile küsitud teavet, pakkumise jms saata ning lepinguliste läbirääkimiste korral sõlmitava lepingu ette valmistada, sõlmida, seda täita kui ka vajadusel oma õigusi kaitsta.
 • Lepingute puhul töötleme meiega ärisuhetes olevate juriidiliste isikutega seotud füüsiliste isikute (näiteks esindajate, kontaktisikute, teatud töötajate jne) ja füüsiliste isikute nime, isikukoodi, e-posti aadressi, telefoninumbrit, arveldusarve numbrit, vajadusel finants- jm teavet, mis on lepingu ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks (ja ka õiguste kaitsmiseks) vajalik. Kuni lepingu sõlmimiseni töötleme vastavat teavet lepingu sõlmimise (kliendisuhte loomise) ja õiguste kaitsmise eesmärgil, alates lepingu sõlmimisest lepingu täitmise ja õiguste kaitsmise eesmärgil. Töötleme isikuandmeid seni, kuni see on eeltoodud eesmärkidel vajalik.
 • Meile tööle kandideerides töötleme kandidaatide isikuandmeid, mis on vajalikud tööle kandideerimise konkursi läbiviimiseks, ametikohale sobivuse väljaselgitamise eesmärgil ning ka meie poolt väljavalitud kandidaatidega sõlmitavate lepingute ettevalmistamiseks ning läbirääkimiste pidamiseks. Sellisteks andmeteks võivad mh olla nimi, sünnikuupäev või isikukood, postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber, informatsioon töökogemuse kohta (töökoht, töötamise periood, ametikoht, vastutusala, saavutused jms), teave hariduse kohta (õppeasutus, õppimisperiood, omandatud haridus või kvalifikatsioon jms), teave koolituste, diplomite, sertifikaatide olemasolust või omandamisest, teave keeleoskuse ja -tasemete kohta, teave muude oskuste (nt sõidukijuhtimine või muu kompetentsi) kohta, samuti muu teave, mille kandidaat esitab elulookirjelduses (CV-s), motivatsioonikirjas (kui see esitatakse) või teistes kandideerimisdokumentides. Samuti teave tööle kandideerija soovitud ametikohast, töötasust, tööle kandideerija soovitajatest ja soovituste sisust, asjakohasel juhul tööle kandideerijaga läbi viidud vestluse sisust ja seal avaldatud andmetest ja mis tahes muudest andmetest, mille tööle kandideerija meile avaldab. Tööle kandideerijate isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi ja/või teie nõusolek. Väljavalitud kandidaadi korral ka pooltevahelise lepingu ettevalmistamise ja läbirääkimiste pidamise vajadus.
 • Meie omandisse kuuluvatel ja/või hallatavatel kinnistutel ja territooriumitel võidakse kasutada videovalvet. Videovalve kasutamisest annab teile märku sissekäigu juurde paigaldatud teavitussilt. Võime kasutada videovalvet mh meie poolt välja üüritavatel kinnistutel (sh hoonetel ja aladel) õigustatud huvist lähtuvalt, eelkõige turvalisuse tõstmise, vara jm õiguste kaitse ning lepinguliste kohustuste täitmise kontrollimise eesmärgil. Kui videosalvestist on vaja esitada või edastada õiguskaitseasutustele, on sellise nõude täitmise õiguslikuks aluseks juriidilise kohustuse täitmine.
 • Videovalve on üldjuhul statsionaarne, digitaalne ja suurendamisvõimalusega. Videosalvestised on järelvaadatavad. Videovalve on ööpäevaringne. Juurdepääs videosalvestistele ja jälgimissüsteemile on vaid piiratud õigustatud isikute ringil.
 • Samuti võime teie isikuandmeid töödelda õigusaktides sätestatud kohustuste täitmiseks, näiteks isikuandmete kaitse tagamiseks, isikuandmete säilitamiseks mis tahes ajavahemikul, mis on vajalik seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamise eesmärgil) ja muudeks kohalduvatest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Me küsime alati teie eelnevat selget nõusolekut isikuandmete töötlemiseks, kui kasutame neid eesmärkidel, mis ei ole Tingimustes välja toodud. Sellise nõusoleku saate igal ajal tagasi võtta.

 1. TURVAMEETMED

Töötleme isikuandmeid üksnes õigusliku aluse olemasolul ning üksnes õiguspärastel eesmärkidel. Kasutame turvameetmeid ja säilitame isikuandmeid selliselt, et tagatud on isikuandmete turvalisus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmetele pääsevad ligi üksnes isikud, kelle jaoks see on vajalik seonduvalt tööülesannete täitmisega või kellele isikuandmete avaldamine on kooskõlas Tingimuste või õigusaktidega.

Me ei vastuta teie isikuandmete sellise väärkasutuse eest, mis on tingitud teie arvuti või muu seadme pahavarast.

 1. VASTUVÕTJAD

Tellime kolmandatelt isikutelt teenuseid, sh nt  IT-, videovalve süsteemi haldus, õigusteenus, majandustarkvara teenused jne. See loetelu on ajas täienev ja muutuv. Meil on õigus avaldada ja edastada isikuandmeid ilma teie eelneva nõusolekuta meie nimel ja asjakohaste andmetöötluslepingute alusel tegutsevatele volitatud töötlejatele, samuti selleks, et täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi. Oma õiguste kaitsmiseks on meil õigus avaldada isikuandmeid kolmandatele isikutele, sealhulgas juriidilistele nõustajatele, audiitoritele jne.

 1. KUSTUTAMINE JA SÄILITAMINE

Me säilitame isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik Tingimustes kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks, meie õiguste kaitsmiseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Videosalvestisi, mis on seotud meie hallatavatel kinnisvaraobjektidel toimunud erijuhtumitega (nt kahjujuhtumid vms) säilitatakse ja töödeldakse juhtumipõhiselt meie, meie lepingupartnerite ja/või objektide külastajate õigustatud huvi alusel vastavalt olukorrale. Näiteks, kui tuvastatakse rikkumine asjakohasel kinnisvaraobjektil, võidakse teie Isikuandmeid sisaldavat videosalvestist kasutada asitõendina nii kaua kui see on vajalik vastava rikkumise uurimiseks tulenevalt kohalduvatest seadustest ja määrustest.

 1. ANDMETE TÖÖTLEMISE KOHT

Teie andmete töötlemise koht on Euroopa Liidus. Me ei töötle (sh ei säilita ega edasta) teie isikuandmeid väljaspoole Euroopa Liitu ega riikidesse, mille kohta ei ole varem kehtinud direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõike 6 või selle järglasdokumendiks oleva GDPR artikli 45 lõike 1 alusel komisjon teinud otsust kaitse piisavuse kohta.

 1. TEIE ÕIGUSED

Võite igal ajal küsida meilt teavet oma isikuandmete töötlemise kohta. Vastavalt kehtivatele õigusaktidele on või võib teil olla õigus:

 • taotleda oma isikuandmete kustutamist;
 • taotleda oma isikuandmete parandamist;
 • taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kuid sellisel juhul ei pruugi te saada meie veebilehte ja teenust täiel määral kasutada;
 • vaidlustada oma isikuandmete kasutamist;
 • õigus saada enda isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale.

Kui töötleme isikuandmeid nõusoleku alusel, võite nõusoleku igal ajal tagasi võtta, millisel juhul lõpetatakse isikuandmete töötlemine. See ei mõjuta varasemalt tehtud töötlemistoiminguid.

Reageerime päringutele võimalikult kiiresti, võttes arvesse õigusaktidest tulenevaid tähtaegasid.

 1. PÄRINGUD JA KAEBUSED

Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimuste või kaebuste korral pöörduge palun meie (MAVE Varahalduse OÜ, Pärnu mnt 160, Tallinn 11317, , +372 651 0214) või Andmekaitse Inspektsiooni (; +372 627 4135) poole.